Free DIProm ITC รับสมัครผู้ประกอบการ พัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม (SMES) ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

DIProm ITC รับสมัครผู้ประกอบการ พัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม (SMES) ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

(ฟรี) สัมมนาTOYOTA PRODUCTION SYSTEM/KARAKURI KAIZEN ผ่านระบบ METAVERSE

เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล คณะรัฐมนตรี (ครม.)

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม เจาะลึกอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์พลาสติก รุ่น2

เจาะลึกอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์พลาสติก หลักสูตรที่จะช่วยให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในการผลิตเครื่องมือแพทย์

ประชาสัมพันธ์ การอบรมออนไลน์ด้านการออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หัวข้อ “ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”

ประชาสัมพันธ์ การอบรมออนไลน์ด้านการออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หัวข้อ “ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”