เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ ภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SMES ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ ภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SMES ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

รับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมโครงการ 4.2 – 1 การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมโครงการ 4.2 – 1 การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติก (CIRCULAR ENTERPRISE)

รับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติก (CIRCULAR ENTERPRISE)

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ ภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SMES ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ ภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SMES ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิญร่วมงาน “BCG OPEN HOUSE : เปิด 10 กิจกรรม อัพสกิล SME ไทย ด้วยกลไก BCG MODEL”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรม “การแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG พร้อมเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ (BCG DIPROM Open House)”

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ “วิทย์ติดเลนส์” ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ “วิทย์ติดเลนส์” ประจำปี 2567