Free DIProm ITC รับสมัครผู้ประกอบการ พัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม (SMES) ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

DIProm ITC รับสมัครผู้ประกอบการ พัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม (SMES) ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม