ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิญร่วมงาน “BCG OPEN HOUSE : เปิด 10 กิจกรรม อัพสกิล SME ไทย ด้วยกลไก BCG MODEL”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรม “การแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG พร้อมเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ (BCG DIPROM Open House)”

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ “วิทย์ติดเลนส์” ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ “วิทย์ติดเลนส์” ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ พิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย

พิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย

เชิญชวนผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจกับโครงการการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไปพลางก่อน)

เชิญชวนผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจกับโครงการการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไปพลางก่อน)