เกี่ยวกับ ITC

ITC (Industry transformation center) ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ 3 กระทรวง ดังนี้

MOI

กระทรวงอุตสาหกรรม

MHESI

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

MDES

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์ (แรงบันดาลใจ) 

  1. Transforms ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. Transforms กระบวนการผลิตด้วย Digital Manufacturing Transformation
  3. Transforms บุคลากรภาคอุตสาหกรรม