เกี่ยวกับ ITC

ITC (Industry transformation center) ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ 3 กระทรวง ดังนี้

MOI

กระทรวงอุตสาหกรรม

MHESI

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

MDES

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์ (แรงบันดาลใจ) 

  1. Transforms ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. Transforms กระบวนการผลิตด้วย Digital Manufacturing Transformation
  3. Transforms บุคลากรภาคอุตสาหกรรม

 

VDO แนะนำศูนย์ ITC (ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม)

VDO แนะนำศูนย์ ITC ภูมิภาค (ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ระดับภูมิภาค)

VDO แนะนำศูนย์ ITC จังหวัด (ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด)

VDO แนะนำศูนย์ ITC จังหวัด EP.1

VDO แนะนำศูนย์ ITC จังหวัด EP.2