ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนและรายปี ผ่านระบบ iSingleForm” ในรูปแบบ Online!!!

ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทุกทัน รู้กฏ ระเบียบ ในการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับแบบการแจ้งข้อมูล