ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม FLEXIBLE PACKAGING FOR FOOD INDUSTRY รุ่นที่ 2

เรื่องของถุงพลาสติกที่พลาดไม่ได้ ธุรกิจและอุตสาหกรรมพลาสติกจะต้องเดินหน้าอย่างไร ??

TTESST

asdasdasdascxvbghhkljohiguyjtgdxfzcxอิืท้่า้นสรสีเั่ะเพหดผกอแกผดำฟพไำหะ้ัแเื ิอดกำพฟำะห้แื ปหะัพ้ั่ท ืิะั้ดปืเ้กพ้ผดแิดเฟพกดผิดผเเฟเกดเแอ