(ฟรี) สัมมนาหัวข้อ เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน INDUCTION HEATER เพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

เชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ร่วมสัมมนาหัวข้อ เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน Induction Heater เพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์ 2 หลักสูตร ปลดล็อคเส้นทางให้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการผลิตบรรจุภัณฑ์นอกเหนือจากการผลิตให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแล้ว การควบคุมคุณภาพและต้นทุนถือเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการผลิตบรรจุภัณฑ์จะต้องให้ความสำคัญ