ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาภาพรวมทิศทางและแนวโน้มการเพิ่มมูลค่าให้ยั่งยืน

การนำอ้อยหรือผลผลิตจากอ้อยมาเป็นวัตถุดิบนำร่องของอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย สร้างผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบ

ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนและรายปี ผ่านระบบ iSingleForm” ในรูปแบบ Online!!!

ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทุกทัน รู้กฏ ระเบียบ ในการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับแบบการแจ้งข้อมูล