ความรู้บทความเผยแพร่

ITC ตอนที่ 3

แนวทางการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน

แต่จะดำเนินการเช่นนี้ได้การแก้ปัญหาเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

จะเป็นหัวใจสำคัญ

 

เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมนั้นเราจำเป็นต้องมี Platform เพื่อให้การดำเนินงาน เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ITC หรือ Industry Transformation Center จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว

จากที่กล่าวมาในตอนที่แล้วผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยส่วนใหญ่เป็นผู้รับจ้างผลิต ขาดความสามารถในการพัฒนา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีของตนเอง ขาดประสบการณ์ในกระบวนการคิดและสร้างสรรค์งานนวัตกรรม แต่นักอุตสาหกรรมเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความรู้ความสามารถในการออกแบบการผลิตได้อย่างเหมาะสม
ขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเช่นนักนวัตกรรมหรือ Start up มีความคิดสร้างสรรค์แต่ก็ขาดครึ่งไม้เครื่องมือุปกรณ์หรือเทคนิคในการผลิตทำให้ไม่สามารถขยายงานที่เป็นแนวคิดหรืต้นแบบออกสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้

สิ่งที่ ITC ได้วางระบบไว้เป๊นแนวทางอย่างง่ายๆ เพื่อให้ผลในเชิงปฏิบัติเกิดขึ้นได้จริง คือการเชื่อมโยงคนสองกลุ่มนี้เข้าด้วยกันคือนักนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีงานต้นแบบ แต่ติดปัญหาเรื่องการผลิตชิ้นงานในเชิงพาณิชย์ กับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับการผลิตและมีความชำนาญในการผลิตแต่ขาดกระบวนการหรือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเริ่มสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ให้มาเจอกันเสริมในส่วนที่หายไปของกันและกัน.

โดยในกระบวนการนี้จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสำคัญมากคือนักวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งจะเป็นผู้มาเติมเต็มด้านเทคโนโลยีระหว่าง นักนวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรม และนี่คือเหตุผลที่ ITC จำเป็นต้องเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงนักวิจัยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และดิจิตอลเพื่อมา ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ประเทศไทย 4.0

หากพิจารณาบทบาทของกลุ่มคนแต่ละฝ่ายที่กล่าวมาข้างต้นในกระบวนการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมนั้น เริ่มต้นจากความคิดสร้างสรรค์ของนักประดิษฐ์หรือนักนวัตกรรมที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์งาน. ในช่วงแรกของการทำงานจากแนวคิดก็จะต้องมีการศึกษาความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนางานศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่างๆเพื่อมาสนับสนุน เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานต้นแบบ ซึ่งในกระบวนการนี้นักวิจัยและพัฒนาจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก. เพื่อแปลงทฤษฎีข้อมูลทางวิชาการต่างๆให้เป็นชิ้นงานต้นแบบ ในส่วนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนที่จะมาเป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นบทบาทในช่วงแรกก็ยังมีไม่มาก. โดยอาจมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์และให้แนวคิดเบื้องต้นในการผลิตชิ้นงานในรูปแบบของอุตสาหกรรม แต่บทบาทของภาคเอกชนนี้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งการพัฒนาเข้าใกล้สู่การผลิตเชิงพาณิชย์มากเท่าไหร่ บทบาทของผู้ประกอบการก็จะมากขึ้นเท่านั้น. ในทางตรงกันข้ามนักวิจัยและพัฒนาจะมีบทบาทในช่วงแรกมากในเรื่องของการศึกษาทฤษฎีทางวิชาการยิ่งกระบวนการเข้าใกล้การผลิตเชิงพาณิชย์เท่าไหร่บทบาทของนักวิชาการก็จะเป็นส่วนสนับสนุน ทางวิชาการให้กับผู้ผลิต และเมื่อผลิตชิ้นงานเชิงพาณิชย์จริงได้แล้วคนกลุ่มสุดท้ายที่จะ เป็นส่วนสำคัญที่สุดของกระบวนการนี้ก็คือผู้บริโภค นั่นเอง

หลักคิดอย่างง่ายๆ ในการดำเนินงานของ ITC หลายคนพูดถึงการพัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถในเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ให้สามารถทำธุรกิจได้ แต่นั่นหมายความว่านักวิจัยจะต้องศึกษางานทุกอย่างทั้งเชิงเทคนิคในเชิงการบริหารในทุกแง่มุมรวมไปถึงการเชื่อมโยงการผลิตกับซัพพลายเออร์ต่างๆตลอดห่วงโซ่การผลิต ในข้อเท็จจริงก็มีนักวิจัยที่มีความสามารถในเชิงธุรกิจอยู่บ้างแต่ก็นับว่าเป็นเพียงส่วนน้อย. ต้องใช้เวลามากในการเพิ่มทักษะด้านอื่นๆให้กับนักวิจัย ขณะเดียวกันนักอุตสาหกรรม ที่ส่วนใหญ่รับจ้างการผลิต มีความเก่งเรื่องการผลิตหากต้องไปศึกษาทฤษฎีทางวิชาการเพื่อมาสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ยิ่งในอดีไม่เคยประสบการณ์ มีการออกแบบพัฒนานวัตกรรมหรือทำงานวิจัยและพัฒนาเลย มาเริ่มต้นกระบวนการพัฒนานวัตกรรมตั้งแต่ต้น การทำงานก็จะเป็นเรื่องยาก

ITC จะเป็น Platform การเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญความเก่งของคนในแต่ละด้านเข้าด้วยกันนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยการพัฒนาก็ดำเนินการในส่วนที่ตัวเองมีความชำนาญ นักนวัตกรรมนักสร้างสรรค์มีความคิดก็สร้างสรรค์ผลงานตามที่ตัวเองมีความถนัด นักอุตสาหกรรมมีความสามารถในการผลิตชิ้นงาน ให้มีประสิทธิภาพก็ดำเนินงานในส่วนที่ตัวเองมีทักษะ หากเราสามารถเชื่อมโยงความเก่งของคน ในแต่ละแง่มุมเหล่านี้ได้ Platform นี้ก็จะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้ในวงกว้างมากขึ้นเนื่องจากเป็นการบริหารระบบให้สามารถดำเนินการได้ในเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่ประเทศไทยเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้