ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้สนใจใช้บรรจุภัณฑ์อาหารสินค้าเกษตรแปรรูป

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้รักษาคุณภาพของสินค้าได้ยาวนานขึ้นหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของอาหาร