ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาภาพรวมทิศทางและแนวโน้มการเพิ่มมูลค่าให้ยั่งยืน

การนำอ้อยหรือผลผลิตจากอ้อยมาเป็นวัตถุดิบนำร่องของอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย สร้างผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบ