ข่าวสารข่าวสารประชาสัมพันธ์

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมสนับสนุน SME

กับกิจกรรม

SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ

เชื่อม SME ไทยสู่สากล

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมือทองธานี

 

ด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดงานแสดงกิจกรรม มาตรการเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงการรวมพลังเครือข่ายประชารัฐในการขับเคลื่อนและยกระดับ SMEs สู่ 4.0 รวมถึงเป็นเวทีให้ SMEs ได้สัมผัสและเรียนรู้ผลสำเร็จ นโยบาย การส่งเสิรม SMEs ตลอดจนการสร้างการรับรู้แนวทางและโอกาศการปรับเปลี่ยนธรุกิจพร้อมนำเสนอกลไก การยกระดับ SMEs ทุกกลุ่ม ทุกมิติ และทั่วประเทศ

นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายตามแนวประชารัฐของทางภาครัฐบาล และเป็นการบูรณาการสร้างความร่วมมือให้กับทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้อีกด้วย

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

นิทรรศการ Local Economy ภายใต้กรอบแนวคิดการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในโครงการอุตสาหกรรม ได้สร้างงาน สร้างโอกาส และรายได้ให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับชุมชนสู่ระดับอุตสาหกรรม

นิทรรศการ High Potential Startup โดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้ประกอบการ StrarUp ตั้งแต่กระบวนการคิดค้น การพัฒนา กระทั่งประสบความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการเรียนเพื่อสร้างธุรกิจและกิจการของตนเอง

นิทรรศการ SME Spring Up โดยเป็นพื้นที่จะช่วยสะท้อนให้ผู้ประกอบการและผู้เข้าชมได้เห็นถึงการฏิรูปกลไกส่งเสิรมช่วยเหลือและให้บริการต่อ SME Service Upgrading โดยการยกระดับและขยายบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ SME

นิทรรศการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเปรียบเสมือนเพิ่มทางเลือกตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการรวมไปถึงผู้ที่สนใจ ได้เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้เสนอแนะข้อมูลตลอดจนการศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ

นิทรรศการกิจกรรมและบริการทางการเงิน Financial Zone พื้นทีสำหรับนำเสนอมาตราการทางการเงินเพื่อสนับสนุนและช่วย ต่อยอดให้กับ SMEs ทั้งหน่วยงานทางเงินจากภาครัฐ และภาคเอกชน สถาบันการเงินต่างๆ

นอกจากนิทรรศการดังที่ได้กล่าวยังมีเวทีสำหรับการสัมมนาเพื่อให้ผู้ที่เข้าได้รับความรู้ทางธุรกิจแบบครบเครื่อง พร้อมด้วยซุ่มนิทรรศการแสดงสินค้าในส่วนต่างๆไม่ต่ำกว่า 76 คูหา

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โทรศัพท์. 02-202-4414 – 18 โทรสาร. 02-354-3299