กลุ่มผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปในโรงงานอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ITC

เชื่อมโยง SMEs เข้าถึงตัวช่วยด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พร้อมกลุ่มเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานราชการจากประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันพลาสติกและศูนย์ ITC

แลกเปลี่ยนและพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครพร้อมกลุ่มเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานราชการจากประเทศบังคลาเทศ

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมพื้นที่กิจกรรม ITC

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0 ผ่านกลไก ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC

เดินทางสู่อุตสาหกรรมพลาสติก เชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Qualy สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC

เดินหน้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติก เชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC