DIPROM ITC เชิญผู้ประกอบการร่วมการสัมมนา กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระยะที่ 3” ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เชิญผู้ประกอบการร่วมการสัมมนา กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระยะที่ 3” ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566