สัมมนา เคาะโจทย์ทิศทางการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือแพทย์สู่ภาคอุตสหกรรม

กิจกรรมสัมมนา เคาะโจทย์ทิศทางการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือแพทย์สู่ภาคอุตสหกรรม ที่ผ่านได้ทั้งความรู้และข้อคิดอย่างดี

สถาบันพลาสติก ITC DIProm เปิดบ้านรับผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดและพัฒนาวัสดุเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเปิดตัวชี้แจงโครงการฯ กิจกรรมต่อยอดและพัฒนาวัสดุเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างสรรค์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ iNT ร่วมหารือกับสถาบันพลาสติก เพื่อการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การผลิต

การแข่งขันของธุรกิจ จำเป็นต้องอาศัยโอกาสต่างๆ รวมไปถึงการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่ากันและยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญของธุรกิจคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จับมือกับสถาบันพลาสติก ลงนามความร่วมมือต่อยอดบริการวิชาการอุตสาหกรรมพลาสติกในระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จับมือกับสถาบันพลาสติก ลงนามความร่วมมือต่อยอดบริการวิชาการอุตสาหกรรมพลาสติกในระดับชาติ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ITC

พัฒนาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ เสริมสร้างประการณ์จริง ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและการสร้างนวัตกรรม