เพื่อส่งเสริม พัฒนาวิสาหกิจชุมชมชนสู่การแข่งขันในตลาดที่มีศักยภาพ ไร้รอยต่อทางการสื่อสาร ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้ง เทคโนโลยี ตลาด พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาการปรับตัวเข้าหาตลาดที่ใหญ่ และมีศักยภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ศูนย์ ITC) และ สถาบันพลาสติก จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร Digital Marketing เพื่อวิสาหกิจชุมชน ภายในกิจกรรมการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน (ITC ชุมชน) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรง ที่สามารถแข่งขันกับสภาวะรอบข้างของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง พร้อมต้องต่อสู้กับวิกฤติอย่างไวรัส Covid19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข็งขันด้วย Platform ที่ทันสมัยอย่าง Social Media ที่มีการเติบโต ตลาดที่กว้างขวาง เข้าถึงได้ง่ายและเร็วกว่า แต่ที่สำคัญคือต้องเข้าถึงอย่างตรงจุด ด้วยเนื้อหาต่างๆ สำหรับการตลาดออนไลน์ ที่ส่งต่อให้กับวิสาหกิจชุมชน

ไม่ว่าจะเป็นกการเรียนรู้สถานการณ์ต่างๆ ของตลาดบนโลกออนไลน์ การเข้าถึงเครื่องมือที่สำคัญ การเข้าใจถึงเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขั้น ซึ่งได้รับความสนใจจากวิสาหกิจชุมชนกว่า 8 วิสาหกิจชุมชน โดยเนื้อหาได้ถูกแบ่งออกเป็นสองวันประกอบด้วย

ในวันที่หนึ่ง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมจะได้รับความรู้และปูพื้นฐานด้าน DIGITAL MARKETING
หัวข้อที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานของ Digital Marketing
หัวข้อที่ 2 Social Platforms ที่สา คัญในประเทศ
หัวข้อที่ 3 ความเข้าใจใน Facebook Fanpage, Instagram for Business, Line OA, Youtube Live

ในวันที่สอง เป็นการลงมือปฎิบัติทังปูพื้นฐานสำหรับการสร้าง Social Media Platforms และ Work shop พร้อมมอบหมายและตรวจเช็คแบบทดสอบ Platforms ของ Digital Marketing

ทั้งนี้อาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวด้าน DIGITAL MARKETING ได้อย่างน่าสนใจและเป็นประโยชน์ได้แก่ ดร. ชวลิต พากเพียรถกลผล (วิทยากรผู้บรรยายตลอด 2 วันเต็ม) โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมนอกจากจะได้รับความรู้สำหรับการ Transform แล้ว ยังได้ Plastform ที่สามารถนำกลับไปยอดให้กับวิสาหกิจชุมชนของแต่ละหน่วยงานได้อีกด้วย

ร่วมส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมไปกับศูนย์ ITC ด้วยโซลูชั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรม

เพิ่มเติมกิจกรรม
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
#ITC #SMEsTransform #ProductTransform