สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการพัฒนาข้าราชการ

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15

เข้าเยี่ยมชมพื้นที่สนับสนุนการสร้างต้นแบบจากศูนย์ ITC

โดยเมือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่การเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริง (Workplace Learning) และเสริมด้วยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยโครงการดังกล่าวกำหนดให้ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) โดยแบ่งกลุ่มการดำเนินงานตามโจทย์ยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๐ กลุ่ม เพื่อพัฒนาโครงการตามโจทย์ยุทธศาสตร์และมอบหมายให้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานตามกรอบโครงการ

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพลาสติกและสถาบันพลาสติก ซึ่งมีภารกิจและศักยภาพที่สามารถเชื่อมโยงกับประเด็นการดำเนินงานโครงการของผู้เข้าศึกษาดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าถึงเครื่องมือต่างๆได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยได้เข้าดูงานในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย พื้นที่สนับสนุนการสร้างต้นแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Tonkit-Studio) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆในการสนับสนุนการจัดทำต้นแบบ พร้อมการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงจากการพัฒนานวัตกรรม การออกแบบ สร้างนวัตกรรมสนับสนุนงานอุตสาหกรรมโดยตรงจาก ศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก และศูนย์ ITC

โดยการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการเชื่อมภาคการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้แนวคิดจาก ITC S (Share)

เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ กับศูนย์ ITC
Website : www.itc.or.th
Facebook :  ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358