22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารต้นกล้าแกลลอรี่ (Ton-Kla Gallery) สำหรับงาน สัมมนาเคาะโจทย์ทิศทางการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือแพทย์สู่ภาคอุตสหกรรม ที่ผ่านมาเรียกได้ว่า ผู้เข้าร่วมได้รับทั้งแนวคิดหลักและวิธีการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนแนวทางอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ ที่จะสามารถช่วยพัฒนางานด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในประเทศได้เป็นอย่างดี ถ่ายทอดโดย วิทยากรผู้เชียวชาญอย่าง คุณเฉลิมพล  ปุณโณทก ผู้ก่อตั้งบริษัท ซีที เอเชีย โรติกส์ จำกัด โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการสัมมนา ประกอบด้วย

  1. การศึกษาถึงความจำเป็นในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการหยิบยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทางการแพทย์ไม่สามารถช่วยได้แต่สามารถนำเทคโนโลยีที่มีมาประยุกต์ทางการแพทย์และสามารถช่วยผู้ป่วยได้
  2. ร่วมการวางแผน ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ พร้อมหาแนวทางการแก้ไขและนำไปปรับปรุงในสิ่งที่สามารถเริ่มทำได้ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและหน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้ถึงขีดจำกัด วิธีการแก้ไข ตลอดจนนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ได้อีกด้วย
  3. สรุปผลแนวทางเพื่อการแก้ไขและการดำเนินงาน ซึ่งในข้อสรุปนี้จะเป็นการบ่งบอกถึงทิศทางสำหรับการพัฒนาในอุตสาหกรรมต่อไป

นอกจากการสัมมนานี้จะเป็นแนวทางเพื่อช่วยผลักดันอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องมือแพทย์ให้กับประเทศแล้วยังสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ SME ด้าน Food Truck ที่เข้ามาให้บริการกับผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย โดย เป็นเจ้าของธุรกิจ Food Truck ที่เข้าร่วมโครงการกับทางภาครัฐโดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม