มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จับมือกับ

สถาบันพลาสติก

ลงนามความร่วมมือต่อยอดบริการวิชาการ

อุตสาหกรรมพลาสติกในระดับชาติ


เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการโดยมี ศ.ดร. ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เป็นประธานในการลงนามระหว่าง ศ.ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. กับคุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นผู้แทนลงนามฝ่ายอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก โดยมี ผศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ประสบการณ์ ผ่านการจัดอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือการสนับสนุนการบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ ทั้งด้านเครื่องจักรในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องมือทดสอบ และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ

โดยพันธกิจหลักของการลงนาม คือ การส่งเสริมและเป็นศูนย์กลางในการบริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องแก่ กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นพันธกิจที่ตรงกับหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมายของสถาบันพลาสติก ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ดังนั้นจึงมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันบริการวิชาการและงานวิจัยให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับการผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมหลักต่างๆ ของประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร และก่อสร้าง ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบยั่งยืน” อธิการบดีกล่าว. หลังพิธีลงนาม คณะผู้บริหารและทีมงานสถาบันพลาสติกได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์นวัตกรรมด้านการออบแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต ชั้น 5 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานใดสนใจการใช้เครื่องมือติดต่อเบอร์โทร. 02 555-2000 ต่อ 1548 หรืออีเมลล์ coidem@stri.kmutnb.ac.th

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/803789

 

เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ กับศูนย์ ITC
Website : www.itc.or.th
Facebook :  ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358