ประมวลผลงานนวัตกรรมจากโครงการ กิจกรรมพัฒนารูปแบบธุรกิจ

และผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงธุรกิจและวิศวกรรม

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถฝ่าวิกฤตได้ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง ผู้ประกอบการจําเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ทั้งการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจในระยะยาว การนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถือเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล การดําเนินการเหล่านี้ ถือเป็นแนวทางสําคัญที่จะช่วยสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศมีความพร้อมและเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพภาครัฐได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ITC (Industry transformation center) โดย ความร่วมมือของ 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ Industry Transformation Center (ITC) ซึ่งเป็นศูนย์ Co-Making Space ที่ให้ความช่วยเหลือและให้คําปรึกษาบริการด้านการประกอบธุรกิจ การวิจัยเชิงพาณิชย์ และด้านการเงิน ตลอดจนบ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสนับสนุน SME ไทยให้ปรับตัว และสามารถฉวยโอกาสอันมหาศาส ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ Industry Transformation Center (ITC) จัดทําโครงการ“ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ สร้างนวัตกรรมต่อยอดธุรกิจสู่อนาคต ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม” เพื่อดําเนินการช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีกิจกรรมการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลงพื้นที่ให้คําปรึกษาเป็นรายกิจการ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดําเนินการต่อยอดจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ โดย 2 โครงการฯ ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท (โครงการสนับสนุนร้อยละ 75 ผู้ประกอบการสมทบร้อยละ 25)

เพื่อส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมให้กับผู้ประการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมการเชื่อมโยงการผลิตได้อย่างลงตัว ทางกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ได้ร่วมพัฒนาเครือข่ายการสร้างต้นแบบอย่างลงตัว พร้อมสร้างแพลทฟอร์ม Platform การเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกับ สถาบันพลาสติก และ ศูนย์ ITC ให้สามารถเป็นกลไกสำหรับการพัฒนาได้เป็นอย่างดี

เพิ่มเติมข่าวสารกับศูนย์ ITC
Website : www.itc.or.th
Facebook :  ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358