วันนี้ 15 มีนาคม 2567 คณะ African Union Development Agent (AUDA-NEPAD) ซึ่งเป็นความร่วมือระหว่างหน่วยงาน African Union และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เข้าศึกษาดูงาน ณ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ ITC กล้วยน้ำไท หรือ DIPROM ITC โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการทำงานและแนวทางความร่วมมือในอนาคตด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและการสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ในการเข้าเยี่ยมชม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ ITC กล้วยน้ำไท DIPROM ITC ของคณะ African Union Development Agent (AUDA-NEPAD) ได้รับการต้อนรับจาก กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ทางคณะยังได้เข้าศึกษาเครื่องมือการทำงานในกระบวนการต่างๆ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ เครื่องมือสนับสนุนต่างๆ ในการส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องมือต่างๆได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
– พื้นที่สนับสนุนการสร้างต้นแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Tonkit-Studio) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ในการสนับสนุนการจัดทำต้นแบบ
– พื้นที่ Lean Automation System Integrator (LASI) พื้นการจำลองโรงงานการผลิต เพื่อสร้างการเรียนรู้และเข้าใจระบบ Lean สำหรับการทำงานภายในโรงงาน

โดยการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการเชื่อมโยง และสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการต่อไป

เพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ กับศูนย์ ITC
Website : www.itc.or.th
Facebook :  ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358