ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมพื้นที่กิจกรรม ITC

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0 ผ่านกลไก ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC

เดินทางสู่อุตสาหกรรมพลาสติก เชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Qualy สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC

เดินหน้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติก เชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC

ผู้ประกอบการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ ITC

เข้าถึงเทคโนโลยีทางเลือก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเทคโนโลยีสำหรับพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการจากสภาอุตสาหกรรม ร่วมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ ITC

ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยการเรียนรู้ในการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมของตนเองในด้านต่างๆ

Nectec ร่วมประชุม สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC เพื่อการสร้างสรรค์งานวิจัยสู่อุตสาหกรรม

เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมโยงภาคการวิจัยและพัฒนา และการต่อยอดสู่การพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม

IWCT สาขากรุงเทพ ร่วมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ ITC

เข้าถึงเทคโนโลยีทางเลือก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเทคโนโลยีสำหรับพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อผู้ประกอบการไทย