ผู้ประกอบการจากสภาอุตสาหกรรม ร่วมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ ITC

ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยการเรียนรู้ในการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมของตนเองในด้านต่างๆ

Nectec ร่วมประชุม สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC เพื่อการสร้างสรรค์งานวิจัยสู่อุตสาหกรรม

เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมโยงภาคการวิจัยและพัฒนา และการต่อยอดสู่การพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม

IWCT สาขากรุงเทพ ร่วมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ ITC

เข้าถึงเทคโนโลยีทางเลือก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเทคโนโลยีสำหรับพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อผู้ประกอบการไทย

การสัมมนา “ครบเครื่องเรื่องผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์”

เสริมแกร่งให้กับผู้ประการครบเรื่องการพัฒนาผลิต ครบวงจรด้วยการทำแผนธุรกิจเพื่อสนับสนุนการต่อยอด

KIID ร่วมกับศูนย์ ITC เปิดบ้านรับ Universitas Diponegoro By Indonesia

ส่งเสริมทุกระดับการเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพและการศึกษาด้วยการเข้าถึงพื้นที่อุตสาหกรรม ที่สร้างสรรค์

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบนอกห้องเรียน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ศูนย์ ITC

ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อการเติบโตในระดับอุตสาหกรรม พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้่างสรรค์

IWCT สาขาฉะเชิงเทรา ร่วมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ ITC

เข้าถึงเทคโนโลยีทางเลือก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเทคโนโลยีสำหรับพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อผู้ประกอบการไทย

ศูนย์ ITC เปิดรับผู้ประกอบการ เข้าร่วมอบรมการเชื่อมโยงมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือ SMEs

เพิ่มเติมตัวช่วยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมเข้าถึงตัวช่วยสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 

สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP

ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อดึงศักยภาพให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่

ศูนย์ ITC กับ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP

การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมั่นคง จุดเริ่มต้นที่ดีคือการเริ่มพัฒนาจากผู้สร้างสรรค์ และนักธุรกิจ