22 กุมภาพันธ์ 2566 กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเปิดตัวชี้แจงโครงการฯ กิจกรรมต่อยอดและพัฒนาวัสดุเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างสรรค์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยการคิด ออกแบบ พัฒนา ทั้งผลิตภัณฑ์และวัสดุ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการต่อยอดธุรกิจอย่างครบวงจร สถาบันพลาสติกได้รับเชิญร่วมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและพันธมิตรทางธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการ Cross Materials Plastics บรรยายโดย คุณเจษฎา บุญนิธีวนิช (วิศวกรอวุโส ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก) สถาบันพลาสติก ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุพลาสติก แนวโน้มของการดำเนินอุตสาหกรรมพลาสติกให้สอดคล้องกับนโยบาย BCG Model การพัฒนาวัสดุที่มีส่วนผสมของชีวมวล และได้นำผู้ประกอบการเยี่ยมชมพื้นที่สำหรับการพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์ ได้แก่

อาคารต้นคิด สตูดิโอ DIProm ITC ที่มีการแสดงผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ และ พลาสติกที่มีส่วนผสมของชีวมวล

อาคาร Shop B ที่มีการสาธิตการผสมและพัฒนาสูตรเม็ดพลาสติก Compound ที่มีส่วนผสมของวัสดุทางธรรมชาติ

ช่วยให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการผสมพัฒนาสูตรเม็ดพลาสติก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยพลาสติกที่มีส่วนผสมทางชีวมวลได้ด้วย

ITC DIProm และ สถาบันพลาสติกพร้อมเป็นหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการและธุรกิจได้มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยวัสดุพลาสติก ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพนำพาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน