วันที่ 28 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จัดให้มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2566 – 2569 (ระยะ 4 ปี) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้นำการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเฉพาะทางสมรรถนะสูง” โดยเพิ่มความเป็นเฉพาะทาง “ด้านพลาสติก” เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษารองรับธุรกิจอุตสาหกรรมด้านพลาสติกในปัจจุบันและอนาคต จึงได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สถาบันพลาสติก เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจงานอุตสาหกรรมพลาสติกให้มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์รองรับการพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมสู่อนาคต


ภายในกิจกรรม นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด นำโดยท่าน ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์อดีตรัฐมนตรีว่า การกระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด พร้อมด้วย ดร.สิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และคณะทำงานของวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมพื้นที่จากสถาบันพลาสติกและอัพเดตแนวโน้มที่สำคัญของอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรของอุตสาหกรรมเพื่อบุคลากรในอนาคต

DIPROM ITC และ สถาบันพลาสติกพร้อมเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกให้พร้อมด้วยความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่สำคัญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกก้าวสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน