ความรู้สาระน่ารู้

SMEs ทำ R&D ไม่เดียวดาย:ไขข้อข้องใจ พร้อมตัวช่วย

แม้จะเป็นที่ทราบกันว่า การวิจัยและพัฒนาหร ือที่เร ียกว่า R&D ช่วยให้เกิดนวัตกรรมทางสินค้า ลดต้นทุนการผลิต ซ่ึงนำไปสู่การเพิ่มข้ึนของรายได้และโอกาสอยู่รอดในธุรกิจแต่เรื่องที่มักเข้าใจผิดกันคือ การท า R&D เป็นเรื่องของบรษิัทขนาดใหญ่เท่าน้ัน ท้ังที่ในความเป็นจรงิ SMEs ก็สามารถทำR&D ได้ และ บ่อยครง้ัที่ SMEs ท า R&D แล้วประสบความส าเร็จมากกว่าบร ิษัทใหญ่ด้วยซ้า ในกรณีของประเทศไทย มีเพียง 0.2% ของ SMEs เท่าน้ันที่ทำ R&D งานศึกษา พบว่าธุรกิจมักพบอุปสรรคที่ส าคัญ 3 ประการใดการท า R&D ได้แก่ การขาดบุคคลากรและเคร ื่องมือ การเข้าไม่ถึงข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ และต้นทุนการทำ R&D ที่สูงเกินไป

Krungthai พบว่าปัญหาและข้อกังวลใจต่าง ๆ ของ SMEs ในการทำ R&Dสามารถบรรเทาลงได้ โดยผู้ประกอบการสามารถเข้ารับความช่วยเหลือด้านบุคลากรและเคร ื่องมือได้จากศูนย์ว ิจัยต่างของสถาบันการศึกษา หรือของกระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจัยและนวัตกรรม มีผู้ประกอบการหลายรายที่ ประสบความสำเร็จผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เช่น ผู้ผลิตผงหอม “ศรีจันทร์” ที่ท า R&D หลายรูปแบบ ท้ังท าเอง และร่วมกับภาครัฐจนพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพเทียบเท่า Counter Brand ต่างประเทศได้หรือหากผู้ประกอบการต้องการหาไอเดียใหม่ ๆ ในปัจจุบันก็มีเว็บไซต์สรุปงานวิจัยแบบเข้าใจง่าย และมีการช่วยในการจับคู่ระหว่างนักว ิทยาศาสตร์และนักธุรกิจ นอกจากนี้ ก็มีหลายหน่วยงานรัฐและสถาบันการเงินที่มีโครงการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่าและเง ินให้เปล่าส าหรับผู้ประกอบการที่มีปัญหาทางการเง ินในการทำ R&D หากผู้ประกอบการสนใจการทำ R&D ทาง Krungthai แนะนำเพิ่มเติมว่าการเริ่มหาไอเดียจาก Pain Point หร ือปัญหากวนใจในชีว ิตประจ าวันของผู้คนก่อน จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บร ิโภคได้ ซึ่งเมื่อประกอบกับการทำ R&D เพิ่มเติม ก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดดเด่นและลอกเลียนแบบได้ยากขึ้น

นี่เป็นเพียงเนื้อหาโดยรวมของบทความ ของความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม หรือ R&D ที่ผู้ประกอบการไทย SMEs ไม่ควรมองข้าม

วันนี้ทางธนาคารกรุงไทย ในฐานนะผู้ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานและขับเคลื่น SMEs ให้มีประสิทธิ ไปพร้อมกับนวัตกรรมได้มากยิ่งขึ้นจึงมีบทความดีๆ ที่ให้ทุกท่านสามารถติดตามและร่วมหาทางออกได้แล้ว อ่านหาเพิ่มเติม คลิก

จัดทำเนื้อหาสร้างสรรค์โดย ธนาคารกรุงไทย
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ (ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส Global Business Development and Strategy)

ดร.กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ (Senior Economist)

คุณปรเมศร์ รังสิพล (Senior Analyst)

คุณกัญญาณัฐ รังสิยเวคิน (Analyst)

ธนาคารกรุงไทย
อาคาร 1 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
อาคาร 2 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9391-3
Email : Call.CallCenter@ktb.co.th