กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง 3DPrinter แบบครบเครื่อง

โดย KIID: Kluaynamthai Innovative Industries District

The Basic Of 3DPrinting Begin To Advance Class By KIID

สำหรับกิจกรรม The Basic Of 3DPrinting Begin To Advance Class By KIID หรือ โครงการจัดอบรมและเพิ่มศักยการพัฒนาต้นแบบโดยเทคโนโลยี เครื่องพิมพ์ 3D ตามแนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย เป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 3DPrinter เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการสรรสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งในการนี้ ทางย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท KIID : Kluaynamthai Innovative Industries District ได้เล็งเห็นสำหรับการพัฒนาศักยภาพให้กับย่านฯ ด้วยเทคโนโลยี 3DPrinter จึงจัดกิจกรรมขึ้น โดยได้ความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, PTTGC, ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม : ITC Industry Transformation Certer, สถาบันพลาสติก – Plastics Institute of Thailand โดยในกิจกรรมดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นระยะต่างๆ ประกอบด้วย

1.ดำเนินการจัดอบรมการใช้ Software สำหรับเขียนแบบ 3D เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเข้าใจกระบวนการเริ่มต้นที่สำคัญก่อนการสร้างผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน สามารถตั้งค่าเครื่องก่อนการปริ้น การนำไฟล์งานเข้าเครื่อง ตลอดจนการควบคุมดูแลการทำงานในระหว่างการปริ้นเบื้องต้น โดยใช้ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
(โดยจัดขึ้นในวันที่ 9-10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา) ซึ่งในส่วนนี้ทางสถาบันพลาสติก ได้เชิญวิทยากรผู้เชียวชาญจาก บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด โดย อาจารย์ไพทยะ แสงบางปลา (สำหรับการเรียนรู้Software Fusion 360)

2.ดำเนินการจัดกิจกรรมในภาพรวม โดยมีเนื้อหาตั้งแต่ การปริ้น การใช้งานของ ตัวเครื่อง 3D ปริ้นเตอร์ นอกจากนี้ผู้เรียนต้องทำการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการนำไปปรับและประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลงานต่อไป ในส่วนของขั้นตอนการอบรมนี้จะมีระยะเวลาการอบรม 18 ชั่วโมง
(โดยจัดขึ้นในวันที่ 16,23, 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา) ซึ่งในส่วนนี้ทางสถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC  ได้เป็นผู้ให้ความรู้ในส่วนของเนื้อหาดังนี้

สถานการณ์ 3DPrinter ภายในประเทศ วิทยากรโดย คุณถิระภัทร เมืองแสน (วิศวกรพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก)

วัสดุต่างๆ เพื่อการประยุกต์สร้างสรรค์ใน 3DPrinter วิทยากรโดย คุณนิกรพล ประไพตระกูล (Division Manager) จาก PTTGC

เทคนิคการประยกต์ใช้ 3DPrinter เพื่อการสร้างสรรค์ วิทยากรโดย คุณวรวุฒิ หนูเกื้อ (วิศวกรพัฒนาอุตสาหกรรม ส่วนออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สถาบันพลาสติก)

เทคนิคเชิงลึกสำหรับประยุกต์ใช้ 3DPrinter  วิทยากรโดย คุณนทณัฐ ถวิล จาก บริษัท เอ็นทีที โปร จำกัด

นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวหลังจากที่ผู้เรียนได้เข้าร่วมเป็นที่เรียบร้อย จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมกิจกรรม KIID EXPO 2019 ภายกิจกรรมการประกวด KIIDHATHON ที่จะให้ผู้เข้าร่วมสรรสร้างผลงานที่ได้เรียนรู้จาก Workshop ต่างๆออกมาภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง เรียกได้ว่าหลังจากเก็บเกีี่ยวก็ต้องปล่อยของกันเลยทีเดียว เพื่อชิงเงินรางวัลต่างๆอีกมากมาย

สามารถเข้าร่วมกิจกรรม KIID EXPO 2019 กิจกรรมจากเพื่อนบ้างย่านกล้วยน้ำไท และ ศูนย์ ITC ได้วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป
สามารถติดตามกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ KIID: Kluaynamthai Innovative Industries District

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Google+ : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358

VDO บรรยากาศงาน…คลิก…..