เดินทางสู่อุตสาหกรรมพลาสติก เชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Qualy สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC

เดินหน้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติก เชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบนอกห้องเรียน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ศูนย์ ITC

ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อการเติบโตในระดับอุตสาหกรรม พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้่างสรรค์

สัมมนา เคาะโจทย์ทิศทางการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือแพทย์สู่ภาคอุตสหกรรม

กิจกรรมสัมมนา เคาะโจทย์ทิศทางการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือแพทย์สู่ภาคอุตสหกรรม ที่ผ่านได้ทั้งความรู้และข้อคิดอย่างดี

สภาอุตสาหกรรมฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ ITC ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการเติมเต็มทุกองค์ความรู้

สภาอุตสาหกรรมฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ ITC ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการเติมเต็มทุกองค์ความรู้

สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP

ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อดึงศักยภาพให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมพื้นที่กิจกรรม ITC

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0 ผ่านกลไก ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC

ศูนย์ ITC เปิดรับผู้ประกอบการ เข้าร่วมอบรมการเชื่อมโยงมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือ SMEs

เพิ่มเติมตัวช่วยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมเข้าถึงตัวช่วยสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 

ศูนย์ ITC เปิดรับผู้ประกอบการ การแพทย์ครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

เข้าถึงตัวช่วยสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์