ส่งเสริมการเรียนรู้แบบนอกห้องเรียน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ศูนย์ ITC

ส่งเสริมนักศึกษาเพื่อการเติบโตในระดับอุตสาหกรรม พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้่างสรรค์

สัมมนา เคาะโจทย์ทิศทางการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือแพทย์สู่ภาคอุตสหกรรม

กิจกรรมสัมมนา เคาะโจทย์ทิศทางการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือแพทย์สู่ภาคอุตสหกรรม ที่ผ่านได้ทั้งความรู้และข้อคิดอย่างดี

สภาอุตสาหกรรมฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ ITC ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการเติมเต็มทุกองค์ความรู้

สภาอุตสาหกรรมฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ ITC ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการเติมเต็มทุกองค์ความรู้

สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP

ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อดึงศักยภาพให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่

ศูนย์ ITC เปิดรับผู้ประกอบการ เข้าร่วมอบรมการเชื่อมโยงมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือ SMEs

เพิ่มเติมตัวช่วยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมเข้าถึงตัวช่วยสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 

ศูนย์ ITC เปิดรับผู้ประกอบการ การแพทย์ครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

เข้าถึงตัวช่วยสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์