ข่าวสารข่าวสาร ITC

โครงการประกวด ITCi Award หัวข้อ“นวัตกรรมสําหรับบ้านผู้สูงวัย”

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับ
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และสถาบันพลาสติก
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สนับสนุนโดย
Autodesk Thailand

 

วัตถุประสงค์ของการประกวด ITCI Award หัวข้อ“นวัตกรรมสําหรับบ้านผู้สูงวัย”
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงวัย
2. เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท หรือเทียบเท่า
2. สมัครในรูปแบบทีมๆ ละ 2-3 คน (ทีมละ 1 ผลงานเท่านั้น) โดยสมาชิกในทีมต้องอยู่สถาบันเดียวกัน และมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

 

เงื่อนไขการประกวด
1. ส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงานเท่านั้น (ตามแบบฟอร์มท้ายเอกสาร)
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม ต้องผ่านการเข้าอบรมการใช้โปรแกรม และสร้างผลงานต้นแบบโดยใช้เครื่อง 3D Printing ในศูนย์ ITC

ตัวอย่างเครื่องมือในศูนย์ ITC เช่น SLM Solution 125, Object260 Connex3, EOS Formiga P110, Geomagic Touch, Zund S3 M800, Artech EVA Scanner, Infoot Scan เอกสารเครื่องในศูนย์ ITC

ดาวน์โหลดเอกสารเครื่องในศูนย์ ITC ได้ที่  >>

3. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่หรือไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน รวมถึงต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมาย ในกรณีตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกเงินรางวัล (ตามมูลค่ารางวัลที่ได้รับ) และเงินสนับสนุนคืนทั้งหมด โดยผู้จัดประกวดฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในผลงานเป็นของเจ้าของผลงาน แต่ผู้จัดประกวดฯ มีสิทธิที่จะนำผลงานทั้งหมดไปจัดแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ

5. เงื่อนไขที่นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

รางวัลและสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย

 • รางวัลของการประกวด

รางวัลชนะเลิศอันดับ ที่ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และทัศนศึกษาประเทศญี่

รางวัลชนะเลิศอันดับ ที่ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศอันดับ ที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

 • สิทธิพิเศษอื่นๆ
 • เข้าใช้พื้นที่ทำงาน และการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรภายในศูนย์ ITC
 • เงินสนับสนุนในการจัดทำผลงานต้นแบบสำหรับ 20 ทีม โดยแบ่งจ่าย 2 งวด คือ

งวดที่ 1 วันแรกของการอบรมโปรแกรม จำนวน 10,000 บาท สำหรับทีมที่สถาบันฯ ตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลและ 15,000 บาท สำหรับทีมที่สถาบันฯ ตั้งในเขตต่างจังหวัด

งวดที่ 2 วันตัดสินการประกวดจำนวนเงินสูงสุด 10,000 บาท ทั้งนี้กรรมการจะพิจารณาจำนวนเงินจากผลงานต้นแบบ

 

การส่งผลงานเข้าประกวด

1. รอบแรก (ข้อเสนอผลงาน)

 • ส่งภาพร่างงานออกแบบด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์
 • ระบุชื่อผลงาน และบรรยายแนวคิดที่ต้องการนำเสนอ
 • ส่งไฟลผ่านอีเมล์ akrapols@mtec.or.th  หมดเขตวันที่ 15 มิถุนายน 2560 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่  >>

2. รอบพัฒนาผลงานและส่งผลงา

–  ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม นำเสนอผลงานต้นแบบ (Prototype) และ VDO Clip

3.รอบตัดสิน

–  จัดแสดงผลงานต้นแบบ (Prototype) และ VDO Clip

 

ขั้นตอนการส่งผลงาน

เกณฑ์การตัดสิน

1. รอบแรก (ข้อเสนอผลงาน)

 • การนำเสนอแนวคิด                                    20         คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์                                    20         คะแนน
 • การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง                       30         คะแนน
 • ความเป็นไปได้ในการผลิต                          30         คะแนน

2. รอบตัดสินผลงานต้นแบบ

 • ความคิดสร้างสรรค์                                       20         คะแนน
 • การพัฒนาแบบ (วัสดุและเทคนิคที่ใช้)            20         คะแนน
 • การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง                          30         คะแนน
 • ความเป็นไปได้ในการผลิต                             30         คะแนน

 

ตารางเวลา (เดือนพฤษภาคม –กันยายน 2560)

กิจกรรม

กำหนดเวลา

 ปิดรับสมัครข้อเสนอผลงาน
 • 15 มิถุนายน 2560
 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอผลงาน
 •  26 มิถุนายน 2560
 • อบรมการใช้โปรแกรมและแนะนำเครื่อง 3D printer
 •  ทำเวิร์คช็อปปฏิบัติการ และจัดทำผลงานต้นแบบ

ณ ศูนย์ ITC กระทรวงอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพฯ

**เลื่อนจากเดือนกรกฏาคม 2560

 • 2 – 4 สิงหาคม 2560
 • 11 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560

 กำหนดการอบรมวันที่ 2-4 ส.ค. click!

 จัดส่งผลงานต้นแบบ (Prototype) และ VDO Clip
 •  11-12 กันยายน 2560
 จัดแสดงผลงานในวันตัดสิน ณ ลานชั้น LG สยามสแควร์วัน
 •  15 กันยายน 2560
 ศึกษาดูงาน H.C.R. 2017 (International Home Care and Rehabilitation    Exhibition) ประเทศญี่ปุ่น

https://www.hcrjapan.org/english/

        27-29 กันยายน 2560

 

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.)
(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

โทรศัพท์ 02 5646500 ต่อ 4679 (อัครพล) 4678 (จันทร์เพ็ญ)
อีเมล akrapols@mtec.or.th