ศูนย์ ITC เปิดรับคณะผู้ศึกษาดูงาน

โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย

ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0” (รุ่นที่ 2)

โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

เมื่อ 22/2/62 ศูนย์ ITC เปิดรับคณะผู้ศึกษาดูงาน โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุค 4.0” (รุ่นที่ 2)
โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

.
โดยในการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าวผู้ประกอบการจะได้ทราบถึงเทคโนโลยีต่างๆสำหรับอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม และการพัฒนากระบวนการในเชิงอุตสาหกรรม จากพื้นที่ ต่างๆ จากศูนย์ ITC ได้แก่

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่อเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมและแสดงสินค้า Exhibition Hall ต้นกล้า แกลเลอรี (Ton-Kla Gallery)
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมต่อไป

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Google+ : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews