ศูนย์ ITC สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันพลาสติก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรม 4.0

ภายใต้โครงการ ยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ

และนวัตกรรม ประจำปี 2562 จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0 ( Smart Industry Transformation and Competency to 4.0) ในกิจกรรมการสร้างแนวทางการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหลักสูตรความเป็นเลิศด้านลีนและอุตสาหกรรม 4.0 (Digital Lean for Industry 4.0) การพัฒนาและขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital  Lean เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ แนวทางในการจัดการกระบวนการด้วยลีนให้สอดรับกับเทคโนโลยี 4.0 อันเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมไทยในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค อุตสาหกรรม 4.0  โดยในกิจกรรม จะมีการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ พร้อมการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดศักยภาพ สำหรับการอบรม และยกระดับผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่

ด้วยการนี้ ศูนย์ ITC และสถาบันพลาสติก ได้มีส่วนร่วมสำหรับโครงการฯ โดยเมื่อวันที่ 15/5/62 ในการเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในหัวข้อ 3D Printing ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมด้านนวัตกรรมต่างๆ ให้ความรู้โดย คุณถิระภัทร เมืองแสน (วิศวกรศูนย์ออกแบบและพัฒนาวัตกรรมพลาสติก)
พร้อมเข้าศึกษาดูงานในเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO
  • พื้นทีสำหรับเครื่องจักรส่งเสริมการผลิตสายงานพลาสติก ด้วยระบบ IOT (Frankenstein Procject) จาก สถาบันพลาสติก
  • พื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่าง อาคารต้นคูณ (Ton KOON-Lounge) จาก PTTGC

โดยกิจกรรมการดูงานดังกล่าวถือเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมการเชื่อมโยงด้านตัวช่วยต่างๆ เพื่อภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

ติดตามกิจกรรมได้ที่
www.ftpi.or.th

เพิ่มเติมภาพข่าวได้ที่
Website :  www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews