ศูนย์ ITC ร่วมร่วมกิจกรรม District Talk : Research & Design

Topic:การพัฒนาพื้นที่ส่วนต่อขยายย่านนวัตกรรม

คลองเตย – พระราม 4

ส่งเสริมทุกการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ย่าน เตรียมการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

โดยศูนย์ ITC ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม District Talk : Research & Design Topic:การพัฒนาพื้นที่ส่วนต่อขยายย่านนวัตกรรม คลองเตย – พระราม 4 (Expansion area Klongtoey – Rama 4 Innovation District Development) โดยกลุ่มนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 10 กลุ่ม
1) Food Tech โดย นายกรวิชญ์ กาญจนคูหา
2) Art Ko โดย นายพิชนันท์ กาญจนะโภคิน
3) Food to You โดย นายวุทธิเศรษฐ์ เขียววิลัย
4) Glad Aged โดย น.ส. พิชาพรรณ ฉายะไพสิฐพร
5) Smart Mobility โดย นายปัฐพงศ์ ทีเขียว
6) esPort โดย นายนัทธ์ชวัล เริ่มวันดีธนาโชค
7) Klace District โดย นายชยันธร นิมมานวัฒนา
และในส่วนของศูนย์ ITC โดย คุณบูรณางค์ ศุขสมิติ (รองหัวหน้าโครงการฯ)

 

ติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่