สถาบันพลาสติก และ ศูนย์ ITC

กับ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP

การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมั่นคง จุดเริ่มต้นที่ดีคือการเริ่มพัฒนาจากผู้สร้างสรรค์ และนักธุรกิจ

สิ่งสำคัญนอกเหนือจากองค์ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีสำหรับการช่วยผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมแล้ว สิ่งจำเป็นที่ต้องไปควบคู่กันคือ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถปรับตัว เข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม

โดยวันนี้ 10 มีนาคม 2562 สถาบันพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งกับ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ปีงบประมาณ 2562 สำหรับสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในหัวข้อ การเชื่อมโยงการใช้บริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry transformation center – ITC)

จัดโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายโดย นายถิระภัทร เมืองแสน (วิศวกรศูนย์ออกแบบและพัฒนาวัตกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก)

.
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ไปกับเราเพื่อยกระดับ SMEs และอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
#ITC #ITCNews #สถาบันพลาสติก #PDD
https://www.facebook.com/PlasticsInstitute/posts/1209814555835229