ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (ศภ.2 กสอ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พร้อมสถานประกอบการในพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ITC

เข้าถึงเทคโนโลยี เริ่มต้น Transform ให้กับผู้ประกอบการ SMEs พร้อมเชื่อมโยงสู่โครงข่ายการพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม

เมื่อ 6/9/62 ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) พร้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ประกอบการในพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จากสายอุตสาหกรรม อาหารแปรรูป และ เกษตรแปรรูป ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ITC เพื่อเข้าถึงทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือสำหรับสนับสนุนและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ พร้อมศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรม อาทิ พื้นที่จำลองงาน IOT สำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องจักรพลาสติก ศูนย์การเรียนรู้ระบบ Automation จาก LASI เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับต่อยอดด้านการเชื่อมโยง และเป็นแนวทางสำหรับความร่วมมือในการพัฒนาให้กับ SMEs ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO
  • พื้นทีสำหรับเครื่องจักรส่งเสริมการผลิตสายงานพลาสติก ด้วยระบบ IOT (Frankenstein Procject) จาก สถาบันพลาสติก
  • พื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่าง อาคารต้นคูณ (Ton KOON-Lounge) จาก PTTGC

โดยกิจกรรมการดูงานดังกล่าวถือเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs พร้อมการเชื่อมโยงด้านตัวช่วยต่างๆ ให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews