ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เยี่ยมชมพื้นที่กิจกรรม ITC

วันนี้ 7/6/62 เพื่อการเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย นางสาวพิยะดา สุดกังวาล (ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (จากรูปซ้ายมือท่านที่ 3) ได้เข้าเยี่ยมเยียน และดูงานกิจกรรมขับเคลื่อน SME ผ่านกลไกจากศูนย์ ITC (ITC Industry Transformation Center) หรือ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอกิจกรรมและรายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรมขับเคลื่อน SME ด้วยกลไกศูนย์ ITC ได้แก่

1.Process Transform การพัฒนากระบวนการ และ การผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรม

2.Product Transform การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

3.People Transform การพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรม

ซึ่ง 3 กิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่ศูนย์ ITC ได้ดำเนินการและให้ความสำคัญมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้เข้าชมพื้นท่ี่ต่างๆสำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการ Transform ทั้ง 3 ประการ ได้แก่

  • พื้นที่สำหรับพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ครบครัน จาก อาคารต้นคิดสตูดิโอ (Ton-Kit Studio)
  • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ระบบ Automation (ศูนย์การเรียนรู้ LASI) จากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ DENSO
  • พื้นทีสำหรับเครื่องจักรส่งเสริมการผลิตสายงานพลาสติก ด้วยระบบ IOT (Frankenstein Procject) จาก สถาบันพลาสติก
  • พื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านพลาสติกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่าง อาคารต้นคูณ (Ton KOON-Lounge) จาก PTTGC

นำเสนอและสรุปผลกิจกรรมศูนย์ ITC โดย  ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC) นายวัชรุน จุ้ยจำลอง (ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) และ ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ณ ศูนย์ ITC อาคารอเนกประสงค์ ต้นกล้า แกลเลอรี (Ton-Kla Gallery)

 

เพิ่มเติมข่าวสารและกิจกรรมจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center – ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Google+ : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358
#ITC #ITCNews