• DSCN9989-1-01

 • DSCN9987

 • IMG_5464

 • DSCF3995

 • DSCF3991

 • DSCN0037

 • DSCF4003

 • DSCF3985

 • DSCF4005

 • DSCF4023

 • DSCF4026

 • DSCF4029

 • DSCF4161

 • DSCF4188

 • DSCF4199

 • DSCF4205

 • DSCN0016

 • DSCN0030

 • DSCF3986

 • DSCN9653

 • DSCN0015

 • DSCN0018

 • DSCN0028

 • DSCN0029

 • DSCN0032

 • DSCN0044

 • TONKIT_181123_0003

 • TONKIT_181123_0001

 • TONKIT_181123_0006

 • TONKIT_181123_0007

 • DSCN9666

 • DSCN9665

 • DSCN9671

 • DSCN9680

โครงการพัฒนาเยาวชนต้นคิด

สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรม

สร้างไอเดียผลิตภัณฑ์

เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ : AI Application

โครงการเพื่อการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย ศูนย์ ITC สถาบันพลาสติก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเน้นการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบ “การเรียนการสอนแบบนอกห้องเรียน” ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับเชิงอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ฝึกการคิดด้วยการนั่งวิเคราะห์พร้อมสร้างโปรเจคที่สามารถต่อยอดจากเนื้อหาที่เรียนได้ด้วย เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และมีทักษะเพื่อการฝึกคิด สุดท้ายจะนำไปสู่กระบวนพัฒนาเพื่อต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมด้วย

โดยในปีนี้ โครงการพัฒนาเยาวชนต้นคิดมาภายใต้แนวคิด การพัฒนาพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ : AI Application เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักและเข้าใจในเทคโนโลยี AI : Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาในส่วนของการใช้งานและส่วนเสริมต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้มากขึ้น

รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ จะแบ่งออกเป็น 3 วันด้วยกันได้แก่

26 ตุลาคม 2561              เวลา 8.30 น. – 17.00 น. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ AI Application พร้อมกิจกรรมนันทนาการ

2 พฤศจิกายน 2561          เวลา 8.30 น. – 17.00 น. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ AI Application

16 พฤศจิกายน 2561        เวลา 8.30 น. – 17.00 น. สอนเทคนิคการนำเสนอผลงาน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงาน พร้อมการตัดสินผู้ชนะเลิศ

นอกจากนี้โครงการได้มีการจัดกิจกรรม work shop ระดมสมองจากน้องๆ ผู้เข้าร่วมประกวดโดยแบ่งออกเป็น 3 ทีมด้วยกันเพื่อทำการแข่งขัน โดยผู้เข้าร่วมทีมเป็นนักศึกษาจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัยรวมกันคือ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และมหาวิทยาลัยรังสิต และประลองไอเดียด้านผลิตภัณฑ์ AI จนในที่สุดได้ผู้ชนะเลิศพร้อมมองเงินรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ

รายละเอียดการมอบรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

             

ติดตามกิจกรรมจากศูนย์ ITCได้ที่

Website : www.itc.or.th
Tel : 02-058-4988,02-036-8417,1358