ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมพื้นที่กิจกรรม ITC

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0 ผ่านกลไก ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC

เดินทางสู่อุตสาหกรรมพลาสติก เชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Qualy สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC

เดินหน้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติก เชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันพลาสติก ศูนย์ ITC

ผู้ประกอบการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ ITC

เข้าถึงเทคโนโลยีทางเลือก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเทคโนโลยีสำหรับพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรม